` czekoladka .

31 tekstów – auto­rem jest ` cze­kolad­ka .. 

` Być dla Ciebie kimś, to jak zna­leźć skarb w śmiet­ni­ku . 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 marca 2011, 13:44

A bro­ken heart, ... ne­ver grow to­gether . (ang.)

Złama­ne ser­ce , ... nig­dy się nie zras­ta . 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 lutego 2011, 16:54

Prze­cież jak ktoś ktoś ko­goś kocha oka­zuje tą miłość cały czas w każdej chwi­li w każdej se­kun­dzie, a nie w je­den dzień. Miłość to nie po­kaz ! . 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 lutego 2011, 16:13

Pa­miętam to była noc bez marzeń ...
.. bez żad­nych wyobrażeń 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 lutego 2011, 15:22

Na ko­loro­wo możesz so­bie po­malo­wać pokój , nies­te­ty .. nie życie ^^ . 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 lutego 2011, 15:58

,` Nie ważne kim jes­teś , ważne kim "będziesz" . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 lutego 2011, 19:40

, ` I wie­działam że je­go uśmiech to ` dyp­lo­matyczny uśmiech` jed­nak i tak chciałam z nim po­zos­tać by on sam mi to uświado­mił,że na prawdę tak jest . 

myśl
zebrała 14 fiszek • 17 stycznia 2011, 13:03

I dzi­siaj pragnę Cię, przy­tulić i po­wie­dzieć jak bar­dzo cię kocham. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 16 stycznia 2011, 20:19

,` Spra­wied­li­wość to su­mienie, jeżeli się je tra­ci .. nie ma nic . 

myśl
zebrała 13 fiszek • 14 stycznia 2011, 14:24

,` I idzie z pod­niesioną głową ze świado­mością ... że właśnie po­pełnił błąd . 

myśl
zebrała 15 fiszek • 13 stycznia 2011, 17:56

` czekoladka .

Zeszyty
  • Fajne Cytaty  – Życie, uświado­mił so­bie, bar­dzo przy­pomi­na piosenkę. Na początku jest ta­jem­ni­ca, na końcu - pot­wier­dze­nie, ale to w środ­ku kryją się wszys­tkie emoc­je, dla których cała spra­wa sta­je się war­ta zacho­du

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

` czekoladka .

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność